Traditional and loyal to the teachings o f Morihiro Saito Shihan

Aikido

Contact Info

Get in touch

Texas Niwa Aiki Shuren Dojo

1314 W McDermott suite 130 Allen, TX 75013 

Phone: +1.4696751322

Email: sensei@texasaikishuren.com